ОФЕРТИ НА ПРОДУКТИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Общи условия

Услугата www.esteto.bg се предлага от търговско дружество SC EASY PRO SOFT SRL (ТД ИЙЗИ ПРО СОФТ ООД) със седалище ул. Солд. Илие Михаил №3, блок M128, ап.22, Сектор 5, град Букурещ, Румъния, регистрирано в Търговския регистър под номер J40/2042/2008, с единен регистрационен код RO 23225177, наричано по-долу „Дружеството“.

I. ОБЩИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ


СЪДЪРЖАНИЕ:
        -Всяка информация на www.esteto.bg която може да бъде посетена, видяна или е достъпна по друг начин с помощта на цифрово оборудване;
        -Съдържанието на всеки бюлетин или имейл, изпратен до ПОТРЕБИТЕЛИ или КЛИЕНТИ от Дружеството EASY PRO SOFT SRL по електронен път и / или всякакви други налични средства за комуникация;
        -Всяка информация, съобщена по какъвто и да е начин от служител на Дружеството EASY PRO SOFT SRL на ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, съгласно информацията за връзка, посочена или не от него;
        -Информация за продуктите и / или цените, практикувани от Дружеството EASY PRO SOFT SRL през определен период от време;
        -Информация, свързана с продуктите и / или цените, практикувани от трета страна, с която Дружеството EASY PRO SOFT SRL има подписани договори за партньорство в рамките на определен период;
        -Данни относно Дружеството EASY PRO SOFT SRL или други привилегировани данни


УСЛУГА - услугата за електронна търговия, провеждана ексклузивно на наличните публични части на САЙТА, за да се предостави на КЛИЕНТА възможност да сключва договори за продукти, използвайки ексклузивно електронни средства, включително други средства за комуникация от разстояние. (т.е. телефон).

ПОТРЕБИТЕЛ - физическо или юридическо лице с публично или частно право, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО, чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефонни и т.н.) или въз основа на споразумение за употреба между Дружеството EASY PRO SOFT SRL и него.

ПРОФИЛ (АКАУНТ) - комбинацията, състояща се от имейл и парола, които позволяват на един-единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до ограничени зони в САЙТА, чрез които се осъществява достъп до УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ - физическо или юридическо лице с публично или частно право, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА по всякакъв начин (по електронен път, по телефона и др.) или въз основа на споразумение за употреба между Дружеството EASY PRO SOFT SRL и него, или физическо или юридическо лице, което се възползва от продуктите, предлагани от Дружеството EASY PRO SOFT SRL и закупени от него с помощта на УСЛУГАТА

ДОКУМЕНТ - настоящите Общи условия

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН / НЮЗЛЕТЪР - средство за периодично изпращане, ексклузивно по електронен път, на информация относно продуктите и / или промоциите, извършвани от Дружеството EASY PRO SOFT SRL, в рамките на определен период от време, без ангажимент от Дружеството EASY PRO SOFT SRL по отношение на информацията, съдържаща се в него.

ТРАНЗАКЦИЯ – изплащане или възстановяване на парична сума в резултат на продажбата на даден продукт от Дружеството EASY PRO SOFT SRL на Клиент, независимо от начина на доставка.

ДОГОВОР - по електронен или дистанционен път - регламентиран от действащото законодателство

II. ОБЩА ПОЛИТИКА


1. Услуга

Този документ определя общите условия за ползване на сайта / съдържанието / услугата от страна на потребителя или клиента, ако той няма друго валидно споразумение за употреба, сключено между Дружеството EASY PRO SOFT SRL и него.

1.1. Използването, включително, но не лимитирайки се, на достъп, посещаване и преглед на съдържанието / услугата, предполага спазването от страна на потребителя или клиента на тези условия, освен ако съответното съдържание няма ясно формулирани условия за ползване.
1.2. Достъпът до услугата се осъществява ексклузивно чрез достъп до публичния уебсайт www.esteto.bg
1.3. Използвайки сайта / съдържанието / услугата, Потребителят или Клиентът носи пълна отговорност за всички дейности, произтичащи от неговото използване. Също така, той носи отговорност за всякакви материални, интелектуални или електронни щети или от всякакъв друг характер, състояли се в сайта, върху съдържанието, на услугата, на Дружеството EASY PRO SOFT SRL или на всяка трета страна, с която Дружество EASY PRO SOFT SRL има договори, в съответствие с действащото законодателство.
1.4. В случай, че Потребителят или Клиентът не се съгласи и / или не приеме и / или отмени съгласието си, дадено за документа:
        - Той се отказва от: достъп до услугата, както и до други услуги, предлагани от Дружеството EASY PRO SOFT SRL, чрез сайта, получаване на бюлетини и / или комуникации от всякакъв вид от страна на Дружеството EASY PRO SOFT SRL (по електронен път, по телефона и др.), без никаква последваща гаранция от Дружеството EASY PRO SOFT SRL.
        - Дружеството EASY PRO SOFT SRL ще изтрие всички данни, отнасящи се до него, от своята база данни, без последващо задължение на една от страните към другата или без някоя от страните да може да изисква от другата обезщетение.
1.5. Клиентът / Потребителят може по всяко време да се върне към решението си да се съгласи и / или да приеме тези условия във формата, в която те ще бъдат налични в съответния момент.
1.6. За да упражни правото си, предвидено в член 1.4, той може да се свърже с Дружеството EASY PRO SOFT SRL или да използва за тази цел данните за връзка от съдържанието, получено от Дружеството EASY PRO SOFT SRL.
1.7. Клиентът не може да отмени съгласието си, изразено в полза на този документ, по време на изпълнението на договор или до момента, в който той не заплати стойността на всички договори, които не са изпълнени на Дружеството EASY PRO SOFT SRL.

2. Съдържание

2.1.Цялото съдържание, включително, но не и лимитирайки се, статичните изображения, динамични изображения, текстове и / или мултимедийно съдържание, които са представени на сайта, са интелектуалната собственост на Дружеството EASY PRO SOFT SRL или на трети страни, като в този случай съдържанието може да бъде последвано от заглавие за лична собственост и / или всяка друга бележка, изисквана от законния собственик на съответното съдържание, за което Дружеството EASY PRO SOFT SRL притежава лиценза за ползване и / или публикуване.
2.2. Потребителят или Клиентът няма право да копира, прехвърля, променя и / или видоизменя по друг начин, да използва, свързва към, излага, включва което и да е съдържание в контекст, различен от авторския, изготвен от Дружеството EASY PRO SOFT SRL, употребата на всякакво съдържание извън сайта www.esteto.bg, премахване на означенията, които разкриват авторските права на Дружеството EASY PRO SOFT SRL върху съдържанието и участието в прехвърлянето, продажбата, разпространението на материали, съставени чрез възпроизвеждане, модификация или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Дружеството EASY PRO SOFT SRL.
2.3. Всяко съдържание, до което Потребителят или Клиентът има и / или получава достъп по какъвто и да е начин, е предмет на тези Общи условия, ако съдържанието не е придружено от конкретно и валидно условие за ползване, сключено между Дружеството EASY PRO SOFT SRL и него, и без никаква експресна гаранция, направена от Дружеството EASY PRO SOFT SRL, във връзка с това съдържание.
2.4. Ако Дружеството EASY PRO SOFT SRL предостави на Потребителя или Клиента правото да използва определено съдържание, във формата, описана в отделно изрично споразумение, до което Потребителят има или получава достъп в резултат на това споразумение, това право се разпростира само до съответното съдържание, описано в споразумението, само по време на неговата валидност на тези съдържания в сайта или в периода, определен в споразумението, съгласно условията, определени в споразумението, ако те съществуват и не представляват договорно задължение от Дружеството EASY PRO SOFT SRL за съответния Потребител, Клиент или друга трета страна, която има / получава достъп до това съдържание, прехвърлено, по всякакъв начин и което би могло да бъде или е увредено по някакъв начин от това съдържание, по време или след изтичането на споразумението за употреба.
2.5. Нито едно съдържание, препратено към Потребителя или Клиента, по който и да е начин на комуникация (електронен път, чрез телефона и т.н.) или придобито от него чрез достъп, посещение и / или визуализация, не представлява договорно задължение от страна на Дружеството EASY PRO SOFT SRL и / или служителя на Дружеството EASY PRO SOFT SRL, който посредничи при препращането на съдържанието, ако има такова лице, към това съдържание.
2.6. Всяка употреба на съдържанието за цели, различни от изрично разрешените в тези Общи условия или придружаващите ги споразумения за употреба, ако има такива, е забранена.

3. Данни за връзка

3.1. Дружеството EASY PRO SOFT SRL публикува на сайта пълните и коректни данни за идентификация и контакт от страна на Клиента или Потребителя.
3.2. Използвайки формата за контакт или услугата в сайта, Потребителят или Клиентът позволява на Дружеството EASY PRO SOFT SRL да се свърже с него по всички налични канали, включително по електронен път.
3.3. Попълването на частично или пълно на формата за контакт и изпращането ѝ по никакъв начин не представлява ангажимент от страна на Дружеството EASY PRO SOFT SRL да се свърже с Потребителя или Клиента.
3.4. Достъпът до сайта, използването на информацията, представена в него, посещението на страниците или изпращането на имейли или известия, адресирани до Дружеството EASY PRO SOFT SRL, се извършват по електронен път, по телефона или по друг метод за комуникация, наличен за Потребителя или Клиента и Дружеството EASY PRO SOFT SRL, като се има предвид, че така първият се съгласява да получава известия от Дружеството EASY PRO SOFT SRL по електронен път и / или по телефона, включително чрез комуникация по имейл или чрез съобщения на сайта.
3.5. Дружеството EASY PRO SOFT SRL си запазва правото да не отговаря на всякакви изисквания, получени чрез които и да е средства за комуникация (електронни, телефонни и т.н.).

4. Информационен бюлетин / Нюзлетър

4.1. Получаването на информационния бюлетин включва попълване на формуляр от Потребителя или Клиента и безусловното приемане на Общите условия, в случай, че вече не е изразил това съгласие.
4.2. Данните, събрани от Потребителя или Клиента за целите на изпращане на бюлетина, могат и ще бъдат използвани от Дружеството EASY PRO SOFT SRL в рамките на Политиката за поверителност.
4.3. Отказът от получаването на бюлетина от страна на Потребителя или Клиента може да се извърши по всяко време:
        - Чрез използване на специалната хипервръзка, намираща се във всеки получен бюлетин.
        - Чрез отмяна на съгласието за получаване на бюлетина и използването на страници от ограничените зони в сайта, директно от личния профил (акаунт).
        - Свързвайки се с Дружеството EASY PRO SOFT SRL, съгласно предоставената информация за контакт, и без последващо задължение на едната страна към другата или без някоя от страните да може да изиска от другата обезщетение.
4.4. Отказът за получаване на бюлетина не означава отказ от съгласието с Общите условия.
4.5. Дружество EASY PRO SOFT SRL си запазва правото да избира лицата, на които ще изпрати бюлетина, както и правото да премахне от своята база данни всеки Потребител или Клиент, който преди това е изразил съгласието си за получаване на бюлетина, без последващи ангажименти от страна на Дружеството EASY PRO SOFT SRL или без предварително уведомяване за това.
4.6. Дружество EASY PRO SOFT SRL няма да включва в своите бюлетини, препращани на Потребителя или Клиента, друг вид рекламен материал под формата на съдържание, който се отнася до трета страна, която не е партньор на Дружеството EASY PRO SOFT SRL към момента на изпращане на бюлетина.

5. Политика за онлайн продажба

5.1. Достъпът до Услугата е разрешен на всеки потребител, който притежава или си създава профил (акаунт).
5.2. За да му бъде разрешен достъп до услугата, Потребителят ще трябва да се съгласи с Общите условия.
5.3. Дружеството EASY PRO SOFT SRL може да ограничи достъпа на клиента до услугата, в зависимост от предишното му поведение.
5.4. Споделянето на един и същ профил между много клиенти е забранено.
5.5. В случай, че такъв достъп бъде открит, Дружеството EASY PRO SOFT SRL си запазва правото да анулира или преустанови достъпа на клиента до съдържанието или услугата.

6. Продукти

6.1. Дружеството EASY PRO SOFT SRL може да публикува на сайта информация за продукти и / или практикуваните от него или от трета страна промоции, с която Дружеството EASY PRO SOFT SRL има подписани договори за партньорство, в рамките на определен период и в зависимост от наличното количество.
6.2. Продуктите, закупени чрез услугата, са предназначени ексклузивно за лична употреба на Клиента.
6.3. Дружеството EASY PRO SOFT SRL може да ограничи възможността за закупуване на продукти, достъпни на сайта, в даден момент, на един или повече Клиенти.
6.4. Всички цени за продуктите, представени на сайта, включват ДДС.
6.5. Фактурирането на закупените продукти се извършва в националната валута – BGN (лева).
6.6. Цялата информация, използвана за описание на продуктите, достъпни на сайта (текстове / статични изображения / динамични изображения / мултимедийни презентации / и т.н.), не представлява договорно задължение от страна на Дружество EASY PRO SOFT SRL, като това е за илюстративна цел.
6.7. В описанието на продуктите Дружеството EASY PRO SOFT SRL си запазва правото да използва други продукти (аксесоари / и т.н.), които може да не са включени в разходите за съответните продукти.

7. Валидност на офертите

7.1. Дружеството EASY PRO SOFT SRL си запазва правото да променя цените за таксите за продуктите, достъпни на сайта, без предварително уведомяване на Потребителя или Клиента.
7.2. Изкупната цена на продуктите е тази от момента на завършване на поръчката, в рамките на наличното количество.
7.3. Изкупната цена на промоционалните продукти е тази от момента на завършване на поръчката, в рамките на наличните количества и / или промоционалния период, ако е определен такъв.
7.4. Изкупната цена на продуктите от завършена поръчка не може да бъде променена по-късно от завършването ѝ, освен чрез съгласието на двете страни.
7.5. Изкупната цена на продуктите от сключен договор не може да бъде променена.
7.6. Клиентът може да се откаже от закупените чрез поръчката продукти само в периода между създаването на поръчката и трансформирането ѝ в договор, само ако избраният начин на плащане е чрез наложен платеж.
7.7. Клиентът може да се откаже от закупените по договор продукти, съгласно чл. 13.

8. Поръчки онлайн

8.1. Клиентът може да прави поръчки за продукти, предлагани на сайта в съответния момент.
8.2. Със завършването на поръчката Клиентът се съгласява, че всички предоставени от него данни, необходими за процеса на покупката, са верни, пълни и достоверни към датата на извършване на поръчката, посочена в тези Общи правила и завършената поръчка.
8.3. Завършвайки поръчката, Клиентът се съгласява, че Дружеството EASY PRO SOFT SRL може да се свърже с него, за следните цели / ситуации, по всякакви налични / договорени от Дружеството EASY PRO SOFT SRL канали, в зависимост от целта / ситуацията:
        - Потвърждаване на наличността на продуктите и количествата, закупени от клиента.
        - Потвърждаване от страна на Клиента на стойността на направената поръчка, съгласно чл. 8.3.1., и включвайки, в зависимост от ситуацията, и други услуги с добавена стойност (т.е. транспорт и др.).
        - Определяне на детайлите за доставка на продуктите по общо съгласие.
8.4. Дружеството EASY PRO SOFT SRL може автоматично да анулира направената от Клиента поръчка, без последващо задължение на едната страна към другата или без никоя от страните да може да претендира обезщетения, в следните случаи:
        - Данните в сайта, предоставени от Клиента, са непълни или неточни
        - Дейността на Клиента в сайта може да и / или причинява щети от всякакъв вид от Дружеството EASY PRO SOFT SRL и / или неговите партньори
        - Без обосновка.
8.5. Клиентът не може да се откаже от направена поръчка.
8.6. От момента, в който Клиентът потвърждава стойността на направената поръчка и Дружество EASY PRO SOFT SRL уведомява Клиента за потвърдената поръчка, то последната се превръща в Електронен договор или Договор от разстояние, наричан в този документ договор, към който се прилагат, но не лимитирайки се, настоящите Общи условия.
8.7. Подробностите за доставката на продуктите, включително, но не лимитирайки се, времето, необходимо за доставката, не представляват договорно задължение от страна на Дружеството EASY PRO SOFT SRL, без някоя от страните да може да изиска на другата обезщетения, в случай че някоя от страните може да бъде засегната или е засегната по някакъв начин в резултат на тяхното нарушение.
8.8. В случай, че Клиентът промени своите лични данни, използвайки формулярите, достъпни на сайта, всички съществуващи към този момент договори запазват данните си, определени / приети от Клиента преди момента на промяната.
8.9. Потвърждаването на поръчката и нейната доставка се извършват, когато:
        - Данните на Купувача са точни и верни;
        - Продуктите от поръчката на Купувача са налични;
        - В системата няма грешки, които биха могли да генерират грешни цени (напр. Нулева цена / 0 лева)

9. Поръчка по телефона

9.1. Клиентът / Потребителят не може да осъществява телефонни поръчки, подпомагани по телефона от представител на Дружеството EASY PRO SOFT SRL.

10. Договор и изпълнение

10.1. Дружеството EASY PRO SOFT SRL ще включва в пакета, изпратен до Клиента, всички необходими документи, удостоверяващи закупуването на продуктите от Клиента.
10.2. Дружеството EASY PRO SOFT SRL ще улесни информирането на клиента за статуса, в който се намира поръчката.
10.3. Договорът, към който се добавят документите, удостоверяващи доставката на продуктите на Клиента, договорени от него, от страна на Дружеството EASY PRO SOFT SRL, се превръща в Изпълнен договор.

11. Транспорт

11.1. Клиентът може да избере само един от вариантите за транспорт на закупените продукти, налични на сайта, в момента на поръчката, независимо от вида на съответната поръчка.

12. Качество и гаранции

12.1. Качеството и съответствието на всеки продукт или услуга, предоставяни от Дружеството EASY PRO SOFT SRL, но придобити след договарянето с трета страна, изцяло зависи от него.
12.2. Дружеството EASY PRO SOFT SRL не гарантира наличността на всеки продукт, наличен за закупуване на сайта.


13. Връщане на продукти

13.1. Клиентът на Дружество EASY PRO SOFT SRL може да върне закупените чрез договора продукти в следните ситуации:
        - Продуктът не отговаря на спецификациите на сайта
        - Колетите с тежки щети по тях
        - Продуктите са доставени неправилно
        - Продуктите са с несъответстващи размери
        - Потребителят има право да анулира едностранно договора от разстояние, без неустойки и без да изтъква причина, в рамките на 14 работни дни от получаването на продукта. Единствените разходи, направени от потребителя, са преките разходи за връщане на продуктите.
13.2. Клиентът е длъжен да уведоми Дружеството EASY PRO SOFT SRL за намерението си да върне закупените продукти, чрез всякакви писмени средства, в рамките на максимум 14 работни дни от получаването на продуктите.
13.3. Клиентът на Дружеството EASY PRO SOFT SRL не може да върне закупените чрез договор продукти и / или не може да претендира за други щети / обезщетения, ако върнатият продукт не е в същото състояние, в което е доставен (продуктът е използван, не всички етикети са непокътнати и липсват документите, които го придружават). С оглед спецификата на комерсиализираните продукти, съответно козметичните продукти, от съображения за опазване на здравето или от хигиенна гледна точка, не могат да бъдат приети в замяна продуктите, които са били използвани или са разпечатани от потребителя.
13.4. В случай на възстановяване на стойността на продукта, то ще бъде направено в рамките на 14 дни от потвърждението за връщането на продукта. Дружеството EASY PRO SOFT SRL възстановява гореспоменатите суми, като използва същите методи на изплащане, като тези, избрани от потребителя за първоначалната транзакция, освен ако потребителят не се е съгласил с друг начин на плащане и при условие, че потребителят не поема изплащането на комисионни след възстановяване. Дружеството EASY PRO SOFT SRL не е задължено да възстановява допълнителните разходи, ако потребителят изрично е избрал различен вид доставка от стандартната доставка, предлагана от Дружеството EASY PRO SOFT SRL. Освен ако Дружеството EASY PRO SOFT SRL не е предложило да възстанови самите продукти, в случай на договор за продажба, Дружеството EASY PRO SOFT SRL може да отложи възстановяването на продуктите, които са били предмет на продажбата, до датата на тяхното получаване или до получаването на доказателство от Потребителя, според което той е изпратил продуктите до Дружеството EASY PRO SOFT SRL, като се вземе предвид най-близката дата. Крайният срок се спазва, ако продуктите бъдат изпратени обратно от Потребителя преди изтичането на 14-дневния период.
13.5. Стойността на допълнителните услуги, включително, но не и лимитирайки се, транспортирането на продуктите, платени от клиента за връщането на продуктите, не се възстановява.
13.6. Наградите под формата на ваучери или продуктите на Дружеството EASY PRO SOFT SRL, спечелени след конкурсите, проведени от Дружеството EASY PRO SOFT SRL, не се връщат. Изключение правят единствено продуктите, идентифицирани като несъответстващи (производствен дефект), или продукти, изпратени неправилно съгласно заявеното от победителя.
13.7. Във всички случаи разходите за връщане / повторна доставка се поемат от клиента.
13.8. Когато Потребителят упражни правото си на отказ след предаването на заявката, Потребителят изплаща на Дружеството EASY PRO SOFT SRL сумата, пропорционална на предоставените продукти, до момента, когато Потребителят информира Дружеството EASY PRO SOFT SRL за упражняването на правото на отказ, във връзка с общото покритие на Договора. Пропорционалната сума, която Потребителят трябва да изплати на Дружеството EASY PRO SOFT SRL, се изчислява въз основа на общата цена, договорена в договора.

14. Измама и СПАМ

14.1. Дружеството EASY PRO SOFT SRL не изисква от своите клиенти или потребители по никакъв канал за комуникация (имейл / телефон / SMS / друго) информация относно поверителни данни, акаунти / банкови карти или лични пароли.
14.2. Изключение от член 14.1 са клиентите, които са юридически лица, с цел получаване от Дружеството EASY PRO SOFT SRL на номера на сметката, съответно на банката на клиента, на името на която ще бъде фактурирана съответната поръчка.
14.3. Клиентът / Потребителят поема пълна отговорност за разкриване на своите поверителни данни на трета страна.
14.4. Дружеството EASY PRO SOFT SRL се отказва от всякаква отговорност, в случай че на Потребител / Клиент е нанесена вреда под каквато и да е форма от трета страна, която би заявила, че представлява интересите на Дружеството EASY PRO SOFT SRL.
14.5. Клиентът или Потребителят ще информира Дружеството EASY PRO SOFT SRL за такива опити, като използва данните за контакт.
14.6. Дружеството EASY PRO SOFT SRL не насърчава и не подкрепя СПАМ.
14.7. Всеки Потребител / Клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес в сайта, може да избере да го изтрие.
14.8. Комуникациите, направени от Дружеството EASY PRO SOFT SRL чрез електронни средства за отдалечена комуникация (т.е. електронна поща), съдържат пълните и съвместими идентификационни данни на изпращача или връзки към тях към датата на предаване на съдържанието.
14.9. Следните цели, постигнати или не, ще се считат за опит за измама на сайта / съдържанието и / или Дружеството EASY PRO SOFT SRL и срещу лицата, които са се опитали да достигнат до тази цел, ще бъде започнато наказателно разследване:
        - Опит за достъп до всякакъв вид данни на друг потребител / клиент чрез използване на личния профил или по друг метод.
        - Опит да променя или изменя по друг начин съдържанието на сайта или Съдържанието, изпратено по какъвто и да е метод от Дружеството EASY PRO SOFT SRL до Потребителя / Клиента.
        - Опит да повлияе на производителността на сървъра (сървърите), управляващ/-и сайта
        - Опит за достъп до или разкриване на трета страна, която няма необходимите законни правомощия, на Съдържанието, изпратено по какъвто и да е начин от Дружеството EASY PRO SOFT SRL до Потребителя / Клиента, когато той не е легитимен получател на съдържанието.

15. Ограничаване на отговорността

15.1. Дружеството EASY PRO SOFT SRL не може да носи отговорност пред всяко физическо или юридическо лице, което използва или разчита на съдържанието.
15.2. Дружеството EASY PRO SOFT SRL не може да носи отговорност за всякакъв вид щети (директни, косвени, случайни или не / и т.н.), които са резултат от използването или невъзможността да се използва информацията от съдържанието, представена или не на сайта, или за всякакъв вид грешки или пропуски при представянето на съдържанието, които могат да доведат до загуба.
15.3. Ако Потребител / Клиент счита, че Съдържанието, изпратено по какъвто и да е начин от Дружеството EASY PRO SOFT SRL, нарушава авторските права или всякакви други права, той може да се свърже за подробности с Дружеството EASY PRO SOFT SRL, на предоставените данни за контакт, така че Дружеството EASY PRO SOFT SRL да може да вземе решение за съответния казус.
15.4. Дружеството EASY PRO SOFT SRL не гарантира на Потребителя или Клиента достъп до сайта или услугата и не им дава право да изтеглят или променят частично и / или напълно съдържанието, да възпроизвеждат частично или напълно съдържанието, да копират или експлоатират дадено съдържание по какъвто и да е друг начин или да прехвърлят към трета страна всякакъв вид съдържание, до което има и / или е получил достъп, въз основа на Правилата за ползване, без предварително писмено съгласие от страна на Дружеството EASY PRO SOFT SRL.
15.5. Дружеството EASY PRO SOFT SRL не носи отговорност за съдържанието, качеството или естеството на други сайтове, достигнати чрез връзки в съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За съответните сайтове отговорността се носи изцяло от техните собственици.
15.6. Дружеството EASY PRO SOFT SRL се освобождава от всякаква вина в случай на използване на сайтовете и / или на съдържанието, предавано на Потребителя или Клиента по всякакъв начин (по електронен път, по телефона и т.н.), чрез сайтовете, имейла или служител на Дружеството EASY PRO SOFT SRL, когато това използване на съдържанието е причина или може да причини щети от всякакъв вид от страна на Потребителя, Клиента и / или всяка трета страна, участваща в това прехвърляне на Съдържание.
15.7. Дружеството EASY PRO SOFT SRL не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:
        - Услугата ще бъде в съответствие с изискванията на клиента
        - Услугата ще бъде непрекъсната, безопасна или без грешки от всякакъв вид
        - Продуктите / Услугите, получени безплатно или при разходите за услугата, ще отговарят на изискванията или очакванията на Клиента
15.8. Операторите, администраторите и / или собствениците на сайта по никакъв начин не са отговорни за техните взаимоотношения или последици, произтичащи от, но не лимитирайки се, покупки, специални оферти, промоции, реклами или друг вид отношения / връзки / транзакции / сътрудничество / и т.н., които могат да се появят между Клиента или Потребителя и всеки от тези, които правят пряка или непряка реклама чрез сайта.

16. Непреодолима сила и правни последствия

16.1. С изключение на случаите, когато не е предвидено друго изрично, нито една от страните по договор, който все още е валиден, не носи отговорност за неизпълнението в срок и / или правилното изпълнение, изцяло или частично, на всяко от задълженията, които произлизат от договора, ако неизпълнението на съответното задължение е причинено от случай на непреодолима сила.
16.2. Страната или законният представител на страната, която се позовава на горепосоченото събитие, е длъжна незабавно да информира другата страна за неговото наличие и да предприеме всички налични мерки за ограничаване на последствията от това събитие.
16.3. Страната или законният представител на страната, която се позовава на гореспоменатото събитие, се освобождава от това задължение, само ако събитието не ѝ позволява да го изпълни.
16.4. Ако в рамките на 15 дни от датата на съответното събитие то не се преустанови, всяка страна има право да уведоми другата страна за пълното прекратяване на този договор, без никоя от тях да може да изиска щети и обезщетения.
16.5. Страната, която се позовава на събитието за непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността да изпълни задълженията си в рамките на 30 дни от датата на настъпване на събитието, но в границите на чл.

17. Спорове

17.1. Използвайки / посещавайки / гледайки / и т.н. сайтовете и / или всяко съдържание, изпратено от Дружеството EASY PRO SOFT SRL до Потребителя / Клиента чрез достъп и / или изпращане по всякакъв начин (по електронен път, по телефона и т.н.), той декларира съгласието си с настоящите „Общи условия за ползване“.
17.2. Всеки спор във връзка с тези „Общи условия“, който може да възникне между Потребителя / Клиента и Дружеството EASY PRO SOFT SRL, ще бъде разрешен по взаимно съгласие.
17.3. Дружеството EASY PRO SOFT SRL не носи отговорност за загуби, разходи, процеси, претенции, разходи или други задължения, ако те са причинени директно от неспазването на Общите условия.
17.4. Всякакви спорове от какъвто и да е вид, които могат да възникнат между Потребителя и Дружеството EASY PRO SOFT SRL или неговите партньори, ще бъдат разрешени по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде уреден в съда, в съответствие с действащите закони.
17.5. Ако някоя от горните клаузи се окаже невалидна или бъде сметната за нула, независимо от причината, тази клауза няма да повлияе на валидността на останалите клаузи.
17.6. За този договор се прилага българското законодателство. Приемайки настоящите Общи условия, Потребителят потвърждава и се съгласява, че Операторът ще прехвърли всички свои права и задължения съгласно настоящите Общи условия на други компании или трети лица, принадлежащи на Дружеството EASY PRO SOFT SRL. Потребителят приема това прехвърляне предварително.

В съответствие с разпоредбите на закона за защита на потребителите, ако спор между Потребителя и Клиента не бъде решен по време на преговори с Доставчика на услуги, Потребителят може да поиска на компетентния помирителен орган по местоживеене или може да поиска от Помирителния съвет на доставчика на услугите, разрешаване на конфликта. Esteto използва процедурата на Помирителния комитет за разрешаване на потребителски спорове. Ако Клиентът желае да уреди и разреши потребителския спор онлайн, може да го направи чрез онлайн платформата за решаване на спорове на адрес http://ec.europa.eu/odr. Поради по-проста и бърза администрация се предлага Софийският помирителен комитет да бъде определен като действащ орган. За да подадете жалба, можете да се обърнете към компетентната регионална служба за защита на потребителите.

Този договор е под влиянието на румънското законодателство. Всички спорове между ESTETO и неговите клиенти ще бъдат решавани по взаимно съгласие или, ако това не е възможно, споровете ще бъдат уредени пред компетентните съдилища в Румъния в община Букурещ, без да се нарушават правата на потребителите в съответствие със Закона за защита на потребителите, в съответствие с чл. 18 от Заповед 1215/2012.

18. Заключителни разпоредби

18.1. Дружеството EASY PRO SOFT SRL си запазва правото да прави промени в тези разпоредби, както и за всякакви промени в неговия сайт / структура / услуга, включително промени, които могат да засегнат сайта и / или всяко съдържание, без предварително известие до Потребителя или Клиента.
18.2. Дружеството EASY PRO SOFT SRL не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на сайта по всякаква причина, включително поради промени, настройки и т.н., които не са направени от администратора на сайта.
18.3. Дружеството EASY PRO SOFT SRL си запазва правото да вмъква рекламни банери от всякакъв вид и / или връзки на всяка страница на сайта, в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят страниците, на които са представени партньорските компании или техните оферти, на които няма да бъдат въведени банери с конкурентен характер.

III. Политика за поверителност


Дружеството EASY PRO SOFT SRL събира лични данни и специални данни (ЕГН) на своите страници, само с доброволното съгласие на Потребителя или Клиента, за следните цели:
        - Потвърждаване, изпращане и фактуриране на поръчки към него;
        - Разрешаване на отказ или проблеми от всякакъв вид, свързани с поръчка или договор, на продуктите, закупени от него;
        - За да осигури достъп на Потребителя или Клиента до предлаганите услуги;
        - За изпращане на периодични бюлетини (нюзлетъри), ексклузивно в електронен формат;
        - За връзка с него, по негово доброволно желание;
        - За връзка с него по въпроси за Връзки с клиентите;
        - За статистически цели.

Дружеството EASY PRO SOFT SRL може неволно да събира други данни (IP адрес, час на посещение, място на достъп, име и версия на интернет браузър, операционна система, включително други параметри), предоставени от интернет браузъра, чрез които се осъществява достъп до уебсайт и могат да се използват от Дружеството EASY PRO SOFT SRL за подобряване на услугите, предлагани на своите клиенти или потребители, или за статистически цели.

Клиентът има право да се противопостави на събирането на личните му данни и да поиска тяхното изтриване, като по този начин ще отмени споразумението, дадено за настоящите условия за ползване, и по този начин се откаже от всяко описано имплицитно право и без последващо задължение на която и да е от страните към другата или без едната страна да може да поиска от другата обезщетение.

Използвайки формулярите, достъпни на сайта, Клиентът или Потребителят има право да променя данните, които първоначално е декларирал, за да отразява всички настъпили промени, ако има такива.

Политиката за поверителност на Дружеството EASY PRO SOFT SRL се отнася само за данните, предоставени доброволно от Клиента или Потребителя, ексклузивно в сайта. Дружеството EASY PRO SOFT SRL не носи отговорност за политиката за поверителност, практикувана от която и да е трета страна, до която може да се стигне чрез връзки, независимо от тяхното естество, извън сайта.

Дружеството EASY PRO SOFT SRL се задължава събраните данни на Клиента / Потребителя да се използват само в съответствие с посочените цели и да не се публикува, продава, наема, лицензира, прехвърля и т.н. базата данни, съдържаща информация относно личните или специалните данни на Потребителя / Клиента на която и да е трета страна, която не участва в изпълнението на посочените цели. Изключение прави ситуацията, при която трансфер / достъп / визуализация / и т.н. се изисква от упълномощените органи в случаите, предвидени в действащите към момента на събитието разпоредби.

Дружеството EASY PRO SOFT SRL гарантира, че личните данни на Потребител, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само до разрешаването на проблема, съобщен от него, след което данните ще станат изключително статистически. Дружеството EASY PRO SOFT SRL не носи отговорност за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, на който се хоства базата данни, съдържаща тези данни.


Достъп до мобилната версия


Copyright © Esteto.bg